Identiteitsgemeenschappen

Onze scholen zijn identiteitsgemeenschappen waar wij leven en werken als kinderen van God. Daarom lezen wij Zijn Woord en vertellen daaruit; wij bidden en zingen samen tot Gods eer. De liefde voor God, voor elkaar en anderen geven wij dagelijks praktisch vorm. We stimuleren kinderen te groeien in geloof als kind van God, door hen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus te laten ontdekken en ervaren.

Onze scholen zijn identiteitsgemeenschappen waar wij leven en werken als kinderen van God

Identiteit en de statuten

 • De vereniging stelt zich ten doel het realiseren van gereformeerd onderwijs in de regio Zwolle, Noord-West Veluwe, Flevoland, Zuid-West Drenthe en Noord-West Overijssel.
 • De vereniging heeft als grondslag de Bijbel, het Woord van God en daarbij onderschrijft zij de Drie Formulieren van Eenheid.
 • Florion hanteert een benoemings-, toelatings- en ledenbeleid. De toelating van medewerkers, ouders en leden wordt  gebaseerd op een identiteitsdocument. In dit identiteitsdocument wordt verwoord hoe we vanuit onze christelijke identiteit het onderwijs op onze scholen op een geloofwaardige manier willen vormgeven. Medewerkers wordt gevraagd om een medewerkersverklaring te ondertekenen. Hiermee verklaren zij het identiteitsdocument te onderschrijven en als identiteitsdrager op de scholen de kinderen te leren hun leven te verbinden met God en hen daarin voor te gaan. Met alle ouders worden identiteitsgesprekken gevoerd. Zij kunnen kennis nemen van het identiteitsdocument. Als zij zich kunnen vinden in de identiteit van de school, verklaren zij door ondertekening van de ouderverklaring dat ze instemmen met het christelijke karakter van de school en dat zij de christelijke vorming van hun kinderen een gezamenlijke taak vinden van ouders en school. Ouders kunnen ook lid worden van de vereniging Florion. Hiervoor is een aanmeldingsformulier opgesteld dat tevens dient als ledenverklaring. In de ledenverklaring wordt gevraagd of de leden kunnen instemmen met de grondslag en het doel van de vereniging, zoals dat is verwoord in de statuten van Florion.
 • Scholen van Florion zijn scholen die leven en werken vanuit de Bijbel en een bewust en toegewijd christelijk karakter hebben. Onze scholen zijn identiteitsgemeenschappen waar wij leven en werken als kinderen van God. Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Het onderwijs op onze scholen richt zich op vorming van de hele persoon. Zo kunnen kinderen tot bloei komen, tot eer van God en om elkaar en de samenleving te dienen. In het identiteitsdocument vertellen we uitgebreider wie we zijn en waar we voor staan.

Geloofwaardig onderwijs

 • Wat wij geloven, leren we uit de Bijbel. Daarin heeft God zich geopenbaard. De Bijbel is zijn Woord. Christus is het levende Woord. Ons onderwijs is gebaseerd op dat Woord.
 • Elk kind heeft een bijzondere plaats in de ogen van Christus: ‘Een ieder die een kind in Mijn Naam ontvangt, ontvangt Mij’ (Mattheus 18). Zó kijken wij als school (en ouders) naar onze kinderen!
 • Onze kinderen merken dagelijks dat God van hen houdt, dat ze er mogen zijn zoals ze zijn, omdat God de Schepper hen belangrijk vindt.
 • Elk kind is uniek gemaakt door God de Schepper (Ps.139). Vandaaruit mogen ze zich ontwikkelen naar volwassenheid.
 • Elk kind heeft een stevig, aantrekkelijk en toepasbaar Bijbels fundament nodig. Het levende Woord dat hen gidst door het hele leven.
 • Het leven is voor een kind dán van waarde wanneer het God heeft leren kennen en zich daardoor geborgen weet.
 • Elk kind heeft een natuurlijke behoefte aan leren en ontwikkelen. Christus’ liefde en het kindschap van God de Vader zijn belangrijke voorwaarden waarop kinderen zich kwetsbaar, lerend en betekenisvol naar anderen opstellen.
 • Elk kind voelt zich waardevol en van betekenis wanneer hij/zij levende voorbeelden van Christus’ liefde ziet op school, thuis en in de gemeente/kerk. Onze personeelsleden hebben een levende relatie met God, zijn beelddrager van Christus en gebruiken de Bijbel als inspiratiebron voor hun werk en leven. Omgekeerd zijn kinderen in hun kind-zijn voorbeelden voor ons als volwassenen.
 • We willen de kinderen toerusten tot hun plaats en christelijke opdracht in deze wereld, zodat ze zelf ook de liefde van God willen delen met anderen. We ervaren dagelijks de gebrokenheid van dit leven. We geloven dat God door Jezus Christus heeft laten zien dat deze gebrokenheid zal worden hersteld. Door zijn kracht en Geest maakt hij daar nu al een begin mee. Wij, zijn leerlingen en volgers, mogen aan dit herstel meewerken, door te laten zien wat het betekent te mogen leven in het koninkrijk van God.

Wanneer u belangstelling hebt voor geloofwaardig onderwijs, neem dan voor een gesprek contact op met de locatiedirecteur van een van onze scholen.