Expertisecentrum

Florion Onderwijsondersteuning is ons expertisecentrum. De belangrijkste taak van Florion Onderwijsondersteuning is de ondersteuning van leerkrachten en scholen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden in hun ontwikkeling. Binnen Florion Onderwijsondersteuning vindt de beleidsvorming, de ontwikkeling en de aansturing van de onderwijsondersteuning integraal plaats.
Vanuit Florion Onderwijsondersteuning wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen en wordt er met de verschillende samenwerkingsverbanden afgestemd.

Wij zijn er van overtuigd dat kinderen recht hebben op onderwijs en begeleiding die aansluit op de mogelijkheden. We werken in de context van het kind. Iedere betrokkene rondom het kind zien wij als expert of partner en medeverantwoordelijk voor verandering.

Onze opdracht

Wij zien het als onze opdracht de leerlingenzorg van scholen te versterken. Wij zijn pas tevreden als alle betrokkenen inzicht hebben in de ontwikkeling en in de onderwijsbehoeften van een kind of een groep kinderen. We streven naar bewust bekwame leerkrachten. Wij zijn erop gericht dat ouders, leerkrachten en anderen tegemoet kunnen komen aan wat een kind of een groep nodig heeft.

We willen samen bereiken dat:

 • scholen voldoende mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
 • de kwaliteiten en de onderwijsbehoeften van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
 • er vooral preventief gewerkt wordt in plaats van curatief.

Iedere dag werken onze enthousiaste professionals vanuit passie en expertise samen met het onderwijs, ouders, kinderen en de zorg. Wij streven naar een praktische aanpak en blijvende ontwikkeling.
We leveren een effectieve bijdrage aan het vormgeven van goed onderwijs. Samen gaan wij voor onderwijs dat continu in ontwikkeling is en flexibel en wendbaar wordt ingericht.
We werken niet vanuit een reactieve, maar vanuit een preventieve aanpak.

We werken aan Passend Onderwijs door:

 • door handelingsgericht en vanuit een preventieve aanpak te werken;
 • systemisch en cyclisch te werken;
 • iedere opdracht als uniek te beschouwen;
 • hoog in te zetten op school-, kwaliteitsontwikkeling en verbetering;
 • samen te werken met krachtige netwerkpartners.

Onze aanpak

 • Preventie: door middel van consultaties op basis van signalering bieden we preventieve ondersteuning op school.
 • Onderkennen en verklaren: door middel van consultaties, handelingsgerichte diagnostiek, groeps- en schoolanalyses onderkennen en verklaren we gedrag, leerresultaten en/of groepsdynamiek.
 • Indiceren en adviseren: we geven advies over de inhoud van de begeleiding van een kind of groep.
 We adviseren school en ouders over (extern) onderzoek en begeleiding en welk type onderwijs het best bij een kind past. Ook geven we input voor het opstellen van plannen op schoolniveau op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen.
 • Begeleiden: we bieden advies, training en coaching ‘on-the-job’ (o.a. beeldcoaching, leerkrachtcoaching, groepsbegeleiding) om het handelen van (gespecialiseerde) leerkrachten, IB’er, of een schoolteam te versterken.
 • Evalueren: door middel van analyses evalueren wij een intern of extern arrangement.
Medewerkers
Elly Hofstede-Slot beleidsmedewerker passendonderwijs@florion.nl
Nienke Buitendijk-van Beveren managementondersteuner onderwijsondersteuning@florion.nl
Johan van de Beektrajectbegeleider johan.vandebeek@florion.nl
Henriëtte Keep-Bijlsma trajectbegeleider henriëtte.keep@florion.nl
Gerike Compagnie – van der Meulen orthopedagooggerike.compagnie@florion.nl
Gerlinde Lassche-Brommerorthopedagooggerlinde.lassche@florion.nl
Fieke Oosterhuis-Woudaorthopedagoogfieke.oosterhuis@florion.nl
Tessa de Wild-van der Woudeorthopedagoogtessa.dewild@florion.nl
Greta van Asperen-Antuma ambulant begeleider greta.vanasperen@florion.nl
Esther van den Berg-Lentingambulant begeleider esther.vandenberg@florion.nl
Hermien Nijkamp-Alderliestenambulant begeleider hermien.nijkamp@florion.nl
Agerta Prinsambulant begeleider agerta.prins@florion.nl
Leny Wisselink-Feenstraambulant begeleiderleny.wisselink@florion.nl
Gea Wolters leerkracht Practiklasgea.wolters@florion.nl
Henriëtte Brokelmanleerkracht Masterklashenriëtte.brokelman@florion.nl
Willeke van der Stegeleerkracht Masterklaswilleke.vanderstege@florion.nl