Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven welke ondersteuning de school aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van de school liggen. Concreet beschrijft de school: het niveau van de basiszorg, wat de onderwijsinspectie vindt van de geboden ondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden en welke stimulerende en belemmerende factoren van invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning. Het profiel kan door ouders gebruikt worden bij hun schoolkeuze. Voor de school is het profiel het instrument om in gesprek te blijven over het niveau van de geboden ondersteuning: ‘wat voor school willen we zijn?’

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat elke school verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk aangemeld kind. Als de school zelf geen passend onderwijsaanbod kan bieden, dan gaat de school met ouders op zoek naar een school die dit wel kan. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).

Arrangementen

Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. Van de school wordt verwacht op een goed niveau basisondersteuning te bieden. Daarnaast krijgen de scholen een ondersteuningsbudget om extra ondersteuning te geven. In bijzondere gevallen kan de school bij de commissie arrangeren bij Florion Onderwijsondersteuning een arrangement aanvragen. Een arrangement kan bestaan uit: ondersteuning voor de leerling of leerkracht, ondersteuning door een training, een cursus of coaching, inzet van kennis van het speciaal onderwijs, materiële ondersteuning of ondersteuning van externe partners (bijvoorbeeld jeugdzorg).

Commissie Toewijzen

Komen ouders en school tot de conclusie dat een leerling niet genoeg baat heeft bij het ondersteuningsaanbod van de basisschool, dan is een plaatsing op een speciale onderwijsvoorziening wellicht passender. In zo’n geval vraagt de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Het samenwerkingsverband heeft een centrale commissie voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (SBO).
De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring gaat altijd eerst voor advies naar de Commissie Arrangeren bij Florion Onderwijsondersteuning.
Aanvragen moeten uiterlijk een week voor de vergadering worden ingediend.

De data waarop de commissie vergadert:  12 september 2023
17 oktober 2023
7 november 2023
5 december 2023
9 januari 2024
6 februari 2024
12 maart 2024
9 april 2024
14 mei 2024
18 juni 2024

SBO Het Speelwerk

Florion heeft een school voor speciaal basisonderwijs, Het Speelwerk in Zwolle. Dit is een school voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Leerlingen kunnen alleen toegelaten worden als door een toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling is afgegeven.