Ledenraad

We willen als Florion een krachtige vereniging vormen. Hierbij is een sterke verbinding met de leden van groot belang. Deze verbinding wordt vormgegeven in de ledenraad. Deze ledenraad functioneert als Algemene Leden Vergadering (ALV) en is daarmee het hoogste besluitvormend orgaan binnen de vereniging.

De kracht van de ledenraad zit in de betrokkenheid van de leden om mee te denken in het christelijk vormgeven van het onderwijs aan onze kinderen

Wat is de ledenraad?
De leden worden binnen onze vereniging vertegenwoordigd door de ledenraad. Vergelijk het met de gemeenteraad in je gemeente of met het parlement. Als lid van de ledenraad bewaak je dat de schoolvereniging de belangen van haar leden en leerlingen optimaal behartigt. Dat doe je in nauw overleg met het bestuur. De algemene vergadering wordt gevormd door de ledenraad en de ledenraad benoemt ook de leden van het algemeen bestuur.

Taken en bevoegdheden ledenraad
Naast het bespreken van hoe de schoolvereniging invulling geeft aan haar missie en ambitie, structureert de ledenraad ook de invloed van leden, de betrokkenheid van leden en de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging. Daarnaast heeft de ledenraad een aantal formele taken en bevoegdheden:

 • voorbereiden, vaststellen of wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement;
 • vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse verenigingsbijdrage;
 • benoemen, en zo nodig berispen, schorsen en ontslaan van leden van het algemeen bestuur;
 • benoemen in functie van de voorzitter van het algemeen bestuur;
 • vaststellen identiteitsdocument;
 • ontbinden van de vereniging.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het algemeen bestuur. De voorzitter of de vicevoorzitter van het bestuur leidt de algemene vergaderingen.

Samenstelling ledenraad
Om de ledenraad écht een vertegenwoordig van onze leden te laten zijn, borgen we dat in de ledenraad zoveel mogelijk lokale scholen herkenbaar vertegenwoordigd zijn. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden zijn gekozen. Elke schoolraad heeft het recht om bij twee leden voor de ledenraad aan te dragen. Leden van het verenigingsbestuur, van een schooldirectie en van een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en/of schoolraad kunnen geen lid zijn van de ledenraad. In bijzondere gevallen kan een lid van de schoolraad tevens deel uitmaken van de ledenraad, mits het betreffende lid van de schoolraad ook lid is van de vereniging. In voorkomende gevallen beslist het algemeen bestuur. De leden van de ledenraad spreken en stemmen, zowel in de ledenraad als in de algemene vergadering, zonder last of ruggespraak.

Aantal leden en zittingsduur
Het aantal leden van de ledenraad wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het verenigingsbestuur. De leden van de ledenraad worden telkens benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Jaarlijks treedt een/derde van de leden af volgens een door de ledenraad op te maken rooster van aftreden.

Het profiel ledenraadslid vindt u bij de documenten.

Leden

 • dhr. Paul Esveld (De Planthof, Emmeloord)
 • dhr. Jan Willem Knol (het Sterrenlicht, ’t Harde)
 • dhr. Gerald werkman (De Planthof, Nieuwleusen)
 • dhr. Daniël Kralt (De Vuurbaak, Urk)
 • mw. Wietske de Ridder (De Vuurbaak, Urk)
 • dhr. Ton Bos (Aquamarijn, Zwolle)
 • mw. Sietske van der Herberg (De Schatgraver, Zwolle)
 • dhr. Marc Zuidhof (De Schatgraver, Zwolle)
 • dhr. Gilbert Kardol (Smaragd, Zwolle)