• Locatiedirecteuren
  In de vereniging is de locatiedirecteur integraal verantwoordelijk voor zijn of haar school of scholen. De directeuren hebben regelmatig contact met de directeur-bestuurder over zaken die spelen op de school. Binnen de vereniging zal periodiek (gemiddeld acht keer per jaar) een directeurenoverleg worden gevoerd.
 • Leerkrachten en onderwijsondersteuners
  De leerkrachten en onderwijsondersteuners zijn onderdeel van een team. In dit team dragen zij bij aan het onderwijs, ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.
 • De bovenschoolse en meerschoolse organisatie
  Op bovenschools en meerschools niveau is een aantal (beleids) medewerkers werkzaam. Deze medewerkers zijn ondersteunend voor het dagelijks bestuur en de scholen. (zie organisatie).
  Daarnaast worden gerichte activiteiten ingehuurd bij onder andere GO|ON.
 • Medezeggenschap
  Binnen de vereniging wordt medezeggenschap op twee niveaus vormgegeven
  GMR: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit zowel ouders als medewerkers bestaat.
  MR: een medezeggenschapsraad op elke school die bestaat uit zowel ouders als leerkrachten.
  De GMR en de MR’en van de scholen hebben een andere opgave en bevoegdheid. Hierbij zal de wettelijke bepaalde werkwijze worden gevolgd. Er is geen formele relatie met een vertegenwoordiging van de scholen in de GMR.
 • Dialoog met en betrokkenheid van de ouders
  Ouders hebben binnen de vereniging op drie niveaus formele invloed:
  – als lid van de vereniging (niet alle ouders zijn lid);
  – als lid van de oudergeleding in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR);
  – als lid van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad per school.
  Naast de formele invloed zijn er vele mogelijkheden voor ouders om betrokken te zijn bij de school of de vereniging.
 • Schoolraad
  De betrokkenheid wordt ook vormgegeven via een schoolraad per school. De schoolraad staat dichtbij de locatiedirecteur en draagt bij de start van de vereniging leden voor, voor de ledenraad. De schoolraad wordt in samenhang met de MR georganiseerd.