Privacystatement

Florion en de scholen die onder Florion vallen vinden privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywet­geving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doelein­den waarvoor ze worden verwerkt;
 • vooraf vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens van betrokkenen te verwerken in gevallen dat toestemming vereist is;
 • kunnen aantonen dat er ook in andere gevallen een wettelijke grondslag voor de verwerking is;
  de gegevens van betrokkenen niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om goed onderwijs te kun­nen bieden of dat er een wettelijke verplichting is;
  wanneer wij persoonsgegevens van betrokkenen delen, afspraken maken (verwerkersovereenkomst) over het gebruik van deze gegevens;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van de parti­jen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • geheimhouding vragen van medewerkers die met persoonsgegevens werken en ook eisen dat zij zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan;
 • bijhouden in een dataverwerkingsregister welke structurele geautomatiseerde verwerkingen van persoonsge­gevens wij doen;
 • gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk mag;
 • een meldpunt hebben voor datalekken en een procedure om schade in voorkomende gevallen te beperken;
  een FG (functionaris gegevensbescherming) hebben aangesteld welke verantwoordelijk is voor de controle op uitvoering van het privacybeleid;
 • de rechten van betrokkenen respecteren om op het verzoek van betrokkene inzage te bieden in de verzamelde gegevens, de gegevens te corrigeren wanneer deze niet kloppen of het verwijderen van de gegevens. Dit alles alleen wanneer dit niet in strijd is met de wet.
 • contact opnemen naar aanleiding van dit privacystatement, of bij algemene vragen met betrekking tot privacy kan via privacy@florion.nl.

Datalek melden?

Neem zo spoedig mogelijk (24/7) contact op met leidinggevende, schooldirecteur of met de FG; lars@privacyopschool.nl

FG (Functionaris Gegevensbescherming)

De FG van de Florion scholen is dhr. L. Zegers.
Hij is bereikbaar via lars@privacyopschool.nl en in geval van nood op telefoonnummer 06-48080297
Het FG-registratienummer is FG006011.

Responsible disclosure

Bij Florion vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Wij vragen je een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ICT-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ICT-systemen. Dat kun je doen door de door jou ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij Florion te melden.

We verwijzen je graag naar onze verklaring